Family Dentistry, Advanced Prosthodontics and Maxillofacial Prosthetics

Lao (ພາສາລາວ)

Notice of Nondiscrimination: Lao

Discrimination is Against the Law

Piedmont Dental Associates

ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຣັ​ຖ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້

ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ,

ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ. Piedmont Dental Associates ບໍ່ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື

ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ,

ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ.

Piedmont Dental Associates

• ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພິ​ການ

ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ, ເຊັ່ນ:

○ ນາຍ​ພາ​ສາ​ໃບ້​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາະ​ສົມ

○ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວ​ພິມ​ໃຫ​ຍ່,

ເທັບ​ບັນ​ທຶກ, ຮູບ​ແບບ ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້, ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ)

• ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ

ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພາ​ສາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ເຊັ່ນ:

○ ນາຍ​ພາ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາ​ະ​ສົມ

○ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຂຽນ​ໃນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ

ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຈົ່ງ​ຕິດ​ຕໍ່ Pattie Bumgarner, Civil

Rights Coordinator.

ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ Piedmont Dental Associates ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້

ຫຼື ຈຳ​ແນກ​ໃນທາງ​ອື່ນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ,

ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ກັບ: Pattie Bumgarner, Civil Rights

Coordinator, 181 W. Wilkes Med. Ctr. Rd. Ferguson, N.C. 28624, 1-336- 973-5060 (Phone) , 1-336- 973-

5150 (Fax), piedmontdental@gmail.com (Email) ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ

ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ຈົດ​ໝາຍ, ແຟກ​ຊ໌, ຫຼື ອີ​ເມວ. ຖ້າ​ວ່າ

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ, Pattie Bumgarner, Civil Rights

Coordinator ແມ່ນ​ພ້ອມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໄດ້​ກັບ​ທາງ​ U.S.

Department of Health and Human Services (ກະ​ຊວງ​ປະ​ຊາ​ສົງ​ເຄາະ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ຣັ​ຖ), Office for

Civil Rights (ຫ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ), ໂດຍ​ທາງ​ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ຜ່ານ Office for Civil Rights

Complaint Portal, ຊຶ່ງ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫຼື

ໂດຍ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ຫຼື ທາງ​ໂທ​ຣະ​ສັບ ທີ່:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800- 868-1019, 800-537- 7697 (TDD)

​ຟອມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Your Ferguson & Wilkesboro Dentist

Piedmont Dental Associates provides Family Dentistry, Advanced Prosthodontics and Maxillofacial Prosthetics to Ferguson, Wilkesboro and the Wilkes County area. LEARN MORE

CONTACT US

181 W. Wilkes Medical Center Rd.
Ferguson, NC 28624

Phone 336.973.5060

NEW PATIENTS START HERE

acp ada facebook ncdental maxillofacialprosth_01